NE FELEDD! 25 000 Ft felett a szállítási költséget mi álljuk!

Nyereményjáték szabályzat

Fehér Nyúl Brewery – Instagram
nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező


A Fehér Nyúl Kft. más néven, a Fehér Nyúl Brewery (1095 Budapest, Soroksári út
110-112.) a https://www.instagram.com/fehernyul_fozde címen elérhető oldalon szervez
és bonyolít le nyereményjátékot.


2. Kik vehetnek részt a játékban?


- A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes
személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a
továbbiakban: Játékos).
- Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjével együtt jogosult.
- Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője
járhat el.
- A Játékban a Szervező és az adatfeldolgozók és további megbízottjai (továbbiakban:
Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
- A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
- Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését
nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult
részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
- A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a
hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A játék időtartama, menete


A Játék időtartama: 2024.06.27. – 2023.07.01. éjfél
Sorsolás: 2023.07.02.
Nyertesek száma: 2

Nyeremények:


1 db bérlet a 2023.07.10. és 2023.07.13. között megrendezésre kerülő Bánkitó
fesztiválra.
1 db napijegy a 2023.07.10. és 2023.07.13. között megrendezésre kerülő Bánkitó
fesztiválra.


A játék menete:


A nyereményjáték menete a Fehér Nyúl Sörfőzde Instagram oldalán megosztott
posztban érhető el. Ott olvasható a Játék leírása, ott tekinthetők meg az ahhoz
kapcsolódó anyagok, valamint ott lehet jelentkezni a Játékra. A játék jelentkezési
feltételei a Játékot hirdető posztban kerülnek rögzítésre.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a
nyereményre a Szervező Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.
Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a
nyertesek számát. A nyerteseket véletlenszerűen választjuk ki
a www.random.org alkalmazás segítségével.


4. Nyeremények, nyertesek


A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek
kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket
gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi
programmal végezzük: www.random.org


A nyertesek neveit a Szervező nem teszi közzé Facebook oldalán, a nyertesek
Instagramon direkt üzenetben lesznek értesítve. A sorsolást követően.
Pót-nyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.


5. Nyertesek értesítése
1. Nyilvánosságra hozatal: Instagram direkt üzenetben, a sorsolás napján.
Ebben az értesítésben Szervező megírja a nyeremény átvételi feltételeit, bekéri a
nyertestől a nyeremény eljuttatásához és az adózáshoz szükséges személyi adatokat és
tájékoztatja a nyertest arról, hogy a nyereményre csak abban az esetben jogosult, ha a
sorsolás poszt közzétételét követő 3 munkanapon belül válaszol a Szervező által
küldött, tájékoztató üzenetre.
2. A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének részleteinek
egyeztetése.
3. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, és ezért nem sikerül felvenni a kapcsolatot az
erre megadott 3 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

4. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező vagy Megbízott
kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a
tájékoztató üzenetben/emailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy pl. a postázáshoz,
vagy adózáshoz nélkülözhetetlen, bekért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó
a Szervező vagy Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, úgy jogosulatlanná válhat
nyereményére.
6. Nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha:
- a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
- nyertes játékos által a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre,
maximum 3 munkanapon belül nem válaszol;
- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
- jelen szabályzat bármely pontját megsérti
- a kapcsolatfelvételt követően az adózáshoz szükséges adatait nem adja meg


7. Nyeremények kézbesítése


Szervező vagy Megbízott a nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel az 5.
pontban részletezett módon egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a
nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a
nyeremény átvétele meghiúsul így a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény
átvételének végső időpontja a Szervező vagy Megbízott által a nyertes játékossal történt
sikeres kapcsolatfelvételétől számított 5 nap.


8. A Szervező felelőssége


A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú
személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött
értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik
személy által elszenvedett károk tekintetében.
Adatkezelési tájékoztató: https://fehernyul.hu/adatvedelmi-nyilatkozat